Fundacja "Taurus Dzieciom"

Fundacja TAURUS DZIECIOM została powołana do życia w grudniu 2007 roku.
Podstawowe cele fundacji to:pomoc finansowa na rzecz dzieci dotkniętych chorobami, kalectwem i nieszczęśliwymi wypadkami.

 • pomoc rzeczowa an rzecz dzieci potrzebujących, realizowana poprzez finansowanie zakupów leków, artykułów medycznych i farmaceutycznych, zakupy sprzętu medycznegoi rehabilitacyjnego
 • pomoc dzieciom niepełnosprawnym
 • pomoc rzeczowa w postaci zakupów artykułów żywnościowych i ubrań
 • wspieranie placówek medycznych, świadczących pomoc lekarską na rzecz dzieci
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:

 • przekazywanie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci potrzebujących środków pieniężnych na leczenie, rehabilitację, zakupy leków, sprzętu medycznego oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zakup podstawowych artykułów codziennego użytku.
 • pokrywanie kosztów przeprowadzonych zabiegów medycznych, zakupionych leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, poprzez dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek placówek medycznych
 • zakupy żywności, ubrań oraz środków czystości dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej
 • finansowanie zakupów leków i sprzętu medycznego dla placówek medycznych, świadczących pomoc medyczną lub rehabilitacyjną dla dzieci potrzebujących
 • organizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci chorych i niepełnosprawnych

Prezes Zarządu Fundacji: Paweł Rachwał
tel. 14 670 61 28
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Pilźnie
73 9477 0001 0014 9868 2000 0030

 

Na podstawie zezwolenia nr SO.5311.10.11 z dnia 07.11.2011 r., wydanego przez Burmistrza Miasta Pilzna prowadziła zbiórkę publiczną do skarbon stacjonarnych na terenie miasta i gminy Pilzno.
Zbiórka prowadzona była na rzecz chorej na białaczkę limfoblastyczną Sylwii Wnęk.
W wyniku zbiórki zebrano kwotę 3 686,83 zł (słownie trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 83/100).
Fundacja nie poniosła kosztów związanych z w/w zbiórką publiczną.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.